מילון מושגים

כמה פעמים יצא לכם לשבת מול בנקאי ולהרגיש שהוא מדבר איתכם בשפה בנקאית? שהוא אומר מילים שנראה לכם שאתם יודעים אבל לא באמת מבינים?

הנה מילון עם חלק מהמושגים הרלוונטיים לעולם הפיננסים, בשפה ברורה ופשוטה כך שתוכלו ללמוד את המושגים ולשלוט בנושא.

מילון מושגים כלכלה

אגרת חוב:
זו אחת הדרכים לגייס הון וזה יכול לבוא לידי ביטוי כך שאדם שקונה אגרת חוב בעצם סוג של נותן הלוואה למנפיק.
המנפיק מתחייב להחזיר לקונה האג"ח את הכסף בתוספת ריבית.
בדרך כלל הריבית משולמת לאורך כל חיי האגרת והקרן משולמת בבת אחת בתום חיי האגרת ובמועד שנקבע מראש בהסכם.

איגוח:
זה הנפקה של אגרות חוב שמגובות בתזרים של העסק או בנכסים.
התשואה של קונה אגרת החוב מבוססת על הרווחים העתידיים של המנפיק.

אגרת חוב להמרה:
זוהי אגרת חוב שניתן להמיר אותה במניות רגילות של החברה המנפיקה וכך להפוך לבעל מניות.

אינפלציה:
זהו תהליך של עליית מחירים קבועה.
רמת האינפלציה נקבעת לפי אחוזי השינוי במדד המחירים לצרכן. 

אשראי:
האפשרות להשתמש בכסף או מוצר מסוים, ולשלם במועד מאוחר יותר בתוספת ריבית.
הפער בין זמן קבלת הכסף / המוצר לבין מועד התשלום זה הבסיס לקביעת הריבית.

בורסה:
היא המקום בו מתקיים מסחר בניירות ערך. 

בטחונות:
כל דברי הערך המשועבדים למלווה כדי להבטיח את החזר ההלוואה.
יש המון סוגי בטחונות אבל העיקריים שבהם הם: מניות, פיקדונות, אגרות חוב ועוד.
למשל כשלוקחים משכנתא – הנכס משמש כבטחון והוא משועבד לטובת הבנק המלווה.

גרירת הלוואה:
שיעבוד של נכס חלופי במקום הנכס המקורי שהיה משועבד לטובת המלווה ללא שינוי של תנאי ההלוואה.

גילוי נאות:
חובתו של כל אדם או גוף הנותן שירות למסור את כל המידע הנוגע לשירות העלולות לשנות את החלטת הלקוח לגבי הרכישה.

דירוג אשראי:
זהו "ציון" הניתן לאנשים, חברות ומדינות על מנת לבחון את יכולת ההחזר שלהם.
החישוב מתבסס על מצב הנכסים של הלווה, ההון העצמי שלו, היסטוריה כלכלית וכמות ההתחייבויות שיש לו.
בדרך כלל מי שמשתמש בדירוג הזה אלו משקיעים שבוחנים את הסיכון למקרה של חוסר יכולת פירעון של הלווה.

הלוואה:
כסף הניתן בהלוואה למישהו על ידי מלווה (כדוגמת בנק) ועל הלווה להחזיר את הכסף הזה בתוספת ריבית אחרי זמן מסוים שהוגדר מראש. 

יש המון סוגי הלוואות אבל אלה ההלוואות העיקריות:

הלוואת בולט (בלון) – זו הלוואה בה הלווה משלם את הריבית לאורך כל התקופה והקרן נפרעת במלואה בתום תקופת ההלוואה.
יש מקרים מסוימים בהם גם הריבית תשולם רק בסוף התקופה.

משלימה – זוהי הלוואה נוספת על הלוואה קיימת עבור אותה מטרה. למשל: הלוואה משלימה למשכנתא.

גרייס – זוהי דחייה של תחילת תשלום החזר ההלוואה.

הלוואה חוץ בנקאית:
הלוואות אלה צברו תאוצה אחרי הרפורמה שביצע בנק ישראל ונתן את האפשרות לגופים אחרים חוץ מהבנקים לתת הלוואות.
ההלוואות מיועדות גם ללקוחות פרטיים וגם ללקוחות עסקיים.
החל מהלוואות בגובה כמה אלפי שקלים המאושרות בטלפון באישור מידי וכלה בהלוואות גדולות מאוד הניתנות על ידי כל מיני גופים (חברות ביטוח, קרנות, חברות אשראי, חברות מימוניות וכו').
האישור שלהן נקבע לפי יכולת ההחזר של הלקוח, סכום ההלוואה ולכמה זמן נלקחה ההלוואה ועוד.

הצמדה למדד:
זוהי הלוואה בה הריבית עולה או יורדת בהתאם למדד המחירים לצרכן.
כל 15 לחודש, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מדד המחירים לצרכן ולפי השינויים שהיו במדד הזה תשולם הריבית.

הצמדה למט"ח:
זו הלוואה שהריבית בה צמודה לשער החליפין של מטבעי חוץ מסוים שהוגדר במועד לקיחת ההלוואה (דולר, יורו וכו').

חוב אבוד:
זהו חוב לבעל העסק שעדיין לא שולם.
במידה ויוכח שאין אפשרות לגבות את החוב הוא יירשם בספרים כהוצאה.

יום עסקים:
זה יום בהן לפעולות בנקאיות יש ערך ורוב הסניפים של הבנקים פתוחים. 

יכולת החזר:
זוהי היכולת שיש ללווה לעמוד בתשלומי ההחזר של ההלוואה שלקח שנקבעו בזמן לקיחת ההלוואה. 

לוח סילוקין:
פירוט התשלומים העתידיים של ההלוואה.

לוח שפיצר:
זו טבלה המפרטת את רכיבי החזר תשלום ההלוואה.
בלוח שפיצר התשלום החודשי הוא קבוע ורק ההרכב שלו משתנה.
בהתחלה רכיב הריבית יהיה הרכיב העיקרי בתשלום, לקראת סוף חיי ההלוואה רכיב הקרן יהיה הרכיב העיקרי.

מדד המחירים לצרכן:
זהו מדד אותו מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לחודש.
המדד הזה בודק את רמת השינויים שהיו במחירים בחודש הקודם.

עמלת פירעון מוקדם:
עמלה הנגבית במקרה של חיסול הלוואה לפני סוף התקופה שהוגדרה מראש.
עמלה זו באה "לפצות" את המלווה על כך שהוא לא יקבל ריבית על התקופה שנשארה עד סוף ההלוואה. 

ערבות בנקאית:
התחייבות מצד הבנק לשלם לדורש הערבות את הסכום הנקוב בערבות לפי דרישה.
לקוח מבקש ערבות מהבנק בדרך כלל כשיש דרישה כזו מצד שנותן שירות כלשהו או ספק כזה או אחר.

פיקדון קצר מועד (פק"מ):
הפיקדון הזה הוא הוא כסף שמופקד בבנק לתקופה של לא יותר משנה.
הריבית המתקבלת על החיסכון הזה היא שקלית וקבועה מראש או משתנה לפי השינויים בריבית בנק ישראל. 

פנסיה:
קופת חיסכון שגם העובד וגם המעביד מפרישים אליה כסף כל חודש ממשכורתו של העובד. כשהעובד יצא לפנסיה הוא יקבל קצבה חודשית מהכסף הזה.

קופת גמל:
חיסכון לטווח בינוני ארוך המצריך אישור ממשרד האוצר.
המטרה של התוכנית הזו היא לשלם לעמיתים שלה קצבאות, תמלוגים או פיצויים וזה תלוי בסוג הקופה.
להפקדות בקופת גמל יש הטבות מס לפי הקבוע בחוק.

קרן השתלמות:
בעבר התוכנית הזו הייתה מיועדת רק להשתלמויות ולימודים מקצועיים.
כיום היא צורת חיסכון נפוצה ביותר לטווח בינוני.
ניתן למשוך את הכסף שנצבר בקרן אחרי 6 שנים ללא מס לכל מטרה, או אחרי שלוש שנים ללא מס רק למטרת השתלמויות ולימודים מקצועיים.

ריבית:
תוספת כסף לחיסכון או הלוואה.
כשאנחנו חוסכים אנחנו מקבלים ריבית על ההשקעה שלנו וכשאנחנו לוקחים הלוואה אנחנו משלמים ריבית כ"פיצוי" למלווה על הכסף שהוא השקיע בנו.

יש כמה סוגים של ריביות:

ריבית בנק ישראל- רמת הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים לתאגידים בנקאיים או מהם. ריבית זו נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.

ריבית דריבית- זוהי ריבית המתווספת לריבית הראשונית. למשל עבור פיקדון בסך 1,000 ₪ לשנתיים נקבל 2% לשנה. בסוף השנה הראשונה נקבל 1,020 ₪. בסוף השנה השנייה נקבל ריבית בגובה 2% על ה 1,020 ₪ ולא רק על ה 1,000 ₪ המקוריים.

ריבית משתנה- כשיש בהלוואה רכיב של ריבית משתנה, צריך לקחת בחשבון שכל תקופה יהיה  שינוי לפי בסיס כלשהו שנקבע בעת לקיחת ההלוואה.

ריבית פריים– ריבית הנקבעת על בסיס ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח.

ריבית קבועה– ריבית שלא משתנה לכל אורך ההלוואה.

ריבית ריאלית– אחוז ריבית שנקבע לעסקה מסוימת וממנה צריך לנכות את שיעור האינפלציה לתקופה.

שער יציג:
מציג את הערך של מטבעות חוץ אחד מול השני.
שער החליפין נקבע על ידי בנק ישראל בכל יום עסקים לפי שער האמצע של המסחר.

תשואה:
הרווח או ההפסד שמקבל המשקיע על ההשקעה שלו.
תשואה חיובית משמעה רווח, תשואה שלילית משמעה הפסד.